Oferte, preturi si locuri disponibile la Hotel Õiëeaae Aeëeaae, Duni

Pentru a afla ofertele si disponibilitatea, completati mai jos data de intrare, nr de nopti, transport, configuratia camerei (adulti, copii), masa si apasati butonul Cauta oferte.
Pentru a continua cu rezervarea, apasati butonul Rezerva
 • Pentru Hotel Õiëeaae Aeëeaae sunt oferte disponibile in perioada: 15.05.2024 - 31.12.2024
 • Autocar (16.05 - 14.09.2024),
 • Avion (16.05 - 15.05.2025),
 • Fara transport
 • Mic Dejun
 •  
Harta
Traseul pe harta

Puteti muta cu mouse-ul punctele de plecare sau destinatie. Puteti adauga puncte intermediare completand orasele interemediare separate cu virgula. Puteti ajusta traseul tragand cu mouse-ul de linia albastra.

Itinerariul detaliat

Harta si traseul de mai sus reprezinta instructiuni aproximative generate automat si neverificate. Va rugam sa consultati o harta rutiera si sa verificati starea drumurilor inainte de a va incepe calatoria.
Direct Booking nu este responsabila de acuratetea informatiilor de mai sus si nu raspunde pentru eventualele neplaceri cauzate de acestea.

Despre Hotel Õiëeaae Aeëeaae, Duni – prezentare hotel, facilitati si servicii oferite


ÕÎËÈÄÅÉ ÂÈËÈÄÆ **** Äþíè Ðîÿë ÐèçîðòÊóðîðò: Äþíè

Ðàçïîëîæåíèå: êóðîðò Äþíè, íåïîñðåäñâåíî äî õîòåë Áåëâèë

Ïëàæ: Ïÿñú÷åí, 200-500 ì. ðàçñòîÿíèå. Âëèçàíåòî â ìîðåòî å ïëàâíî.

Àêâàïàðê: Îòâîðåí â ïåðèîäà îò 01.06 äî 15.09, âêëþ÷âà 6 âîäíè ïúðçàëêè.

Íàñòàíÿâàíå: Ïðåäëàãà íàñòàíÿâàíå â äâîéíè ñòàè è ñóèòîâå. Íÿìà àñàíñüîð â õîòåëà.ÄÂÎÉÍÀ ÑÒÀß 2+0/2+1: 26 m² - Ñòàÿòà ðàçïîëàãà ñ 2 åäèíè÷íè ëåãëà è ðàçòåãàòåëåí ôîòüîéë, ïîäîâàòà íàñòèëêà å êèëèì èëè òåðàêîò, öåíòðàëíî êîíòðîëèðàí êëèìàòèê â ïåðèîäà 15.06-15.09, òåëåâèçîð, áàíÿ ñ âàíà è ñåøîàð, ñåéô, ìèíè áàð, áàëêîí. Ìàêñèìàëíî íàñòàíÿâàíå: 3 âúçðàñòíè èëè 2 âúçðàñòíè ñ 1 äåòå (äî 11,99 ãîäèíè).

ÄÂÎÉÍÀ ÑÒÀß 2+0/2+1 ×ÀÑÒÈ×ÍÎ ÌÎÐÅ: 26 m² - Ñòàÿòà ðàçïîëàãà ñ 2 åäèíè÷íè ëåãëà è ðàçòåãàòåëåí ôîòüîéë, ïîäîâàòà íàñòèëêà å êèëèì èëè òåðàêîò, öåíòðàëíî êîíòðîëèðàí êëèìàòèê â ïåðèîäà 15.06-15.09, òåëåâèçîð, áàíÿ ñ âàíà è ñåøîàð, ñåéô, ìèíè áàð, áàëêîí. Ìàêñèìàëíî íàñòàíÿâàíå: 3 âúçðàñòíè èëè 2 âúçðàñòíè ñ 1 äåòå (äî 11,99 ãîäèíè).

ÄÂÎÉÍÀ ÑÒÀß 2+1 ÑÓÏÅÐÈÎÐ: Ñòàÿòà ðàçïîëàãà ñúñ ñïàëíÿ è ðàçòåãàòåëåí ôîòüîéë, ïîäîâàòà íàñòèëêà å êèëèì èëè òåðàêîò, öåíòðàëíî êîíòðîëèðàí êëèìàòèê â ïåðèîäà 15.06-15.09, òåëåâèçîð, áàíÿ ñ âàíà è ñåøîàð, ñåéô, ìèíè áàð, áàëêîí. Ìàêñèìàëíî íàñòàíÿâàíå: 3 âúçðàñòíè èëè 2 âúçðàñòíè ñ 1 äåòå (äî 11,99 ãîäèíè).

ÄÂÎÉÍÀ 2+1 ÑÓÏÅÐÈÎÐ ×ÀÑÒ. ÌÎÐÅ: Ñòàÿòà ðàçïîëàãà ñúñ ñïàëíÿ è ðàçòåãàòåëåí ôîòüîéë, ïîäîâàòà íàñòèëêà å êèëèì èëè òåðàêîò, öåíòðàëíî êîíòðîëèðàí êëèìàòèê â ïåðèîäà 15.06-15.09, òåëåâèçîð, áàíÿ ñ âàíà è ñåøîàð, ñåéô, ìèíè áàð, áàëêîí. Ìàêñèìàëíî íàñòàíÿâàíå: 3 âúçðàñòíè èëè 2 âúçðàñòíè ñ 1 äåòå (äî 11,99 ãîäèíè).

ÑÓÈÒ 2+2/3+1/2+3: 33-36 m². Ñúñòîÿùè ñå îò äâå îòäåëíè ïîìåùåíèÿ: ñïàëíÿ (ñ ãîëÿìî ëåãëî) è õîë ñ äâîåí ðàçòåãàòåëåí äèâàí. Ïîìåùåíèÿòà ñà îòäåëåíè ñ âðàòà. Ìîêåò èëè òåðàêîò, èíäèâèäóàëíî - êîíòðîëèðàí êëèìàòèê â ïåðèîäà 15.06 - 15.09 (èçâúí ïåðèîäà, àêî å íåîáõîäèìî), òåëåâèçîð, áàíÿ ñ âàíà è ñåøîàð, ñåéô, ìèíè áàð, áàëêîí. Ìèíèìàëíî íàñòàíÿâàíå 2-ìà âúçðàñòíè. Ìàêñèìàëíî íàñòàíÿâàíå 3 âúçðàñòíè ñ 1 äåòå èëè 2 âúçðàñòíè ñ 3 äåöà.

ÑÓÈÒ 2+2/3+1/2+3 ÏÐÎÌÎ: 33-46 m². Ïî - îòäàëå÷åíè ñà îò ïëàæà. Ñúñòîÿùè ñå îò äâå îòäåëíè ïîìåùåíèÿ: ñïàëíÿ (ñ ãîëÿìî ëåãëî) è õîë ñ äâîåí ðàçòåãàòåëåí äèâàí. Ïîìåùåíèÿòà ñà îòäåëåíè ñ âðàòà. Ìîêåò èëè òåðàêîò, èíäèâèäóàëíî - êîíòðîëèðàí êëèìàòèê â ïåðèîäà 15.06 - 15.09 (èçâúí ïåðèîäà, àêî å íåîáõîäèìî), òåëåâèçîð, áàíÿ ñ âàíà è ñåøîàð, ñåéô, ìèíè áàð, áàëêîí. Ìèíèìàëíî íàñòàíÿâàíå 2-ìà âúçðàñòíè. Ìàêñèìàëíî íàñòàíÿâàíå 3 âúçðàñòíè ñ 1 äåòå èëè 2 âúçðàñòíè ñ 3 äåöà.Áåáåøêà êîøàðà ñå ïðåäîñòàâÿ áåçïëàòíî, ïî ïðåäâàðèòåëíà çàÿâêà.

Äîìàøíè ëþáèìöè - íå ñå äîïóñêàò.

Êîìïëåêñúò íÿìà óñëîâèÿ çà íàñòàíÿâàíå íà õîðà ñ äâèãàòåëíè óâðåæäàíèÿ.

Çà õîòåëà è êîìïëåêñ Äþíè: Îñíîâåí ðåñòîðàíò â Õîëèäåé Âèëèäæ, ëîáè áàðà íà Áåëâèë, 2 ñïåöèàëèçèðàíè “a-la-carte” ðåñòîðàíòà: “Måõàíà” - áúëãàðñêî íàöèîíàëíî ìåíþ, â Õîëèäåé Âèëèäæ è “Ìèëàíåçå ” - èòàëèàíñêè ðåñòîðàíò, â õîòåë Áåëâèë; áàñåéí-áàð/àêâà ïàðê áàð; 1 äèñêî áàð â Õîëèäåé Âèëèäæ. ÀÊÂÀ ÏÀÐÊ â Äþíè îòâîðåí â ïåðèîäà 01 þíè – 15 ñåïòåìâðè, ìèíè êëóá â õîòåë Ìàðèíà Áèé÷; àìôèòåàòúð ñ âå÷åðíè øîó ïðîãðàìè â Õîëèäåé Âèëèäæ. Åäíà êîíôåðåíòíà çàëà çà 150 ÷îâåêà; ñíåê áàð íà ïëàæà íà Äþíè.

Ñïîðò è ÑÏÀ: Âúíøåí áàñåéí â Õîëèäåé Âèëèäæ; Ñàóíà è îòêðèò ôèòíåñ â Õîëèäåé Âèëèäæ.

Ñïà öåíòúð â Ìàðèíà Ðîÿë Ïàëàñ.

Ñïîðòíè ñúîðúæåíèÿ ðàçïîëîæåíè â öåëèÿ êîìïëåêñ Äþíè - 10 òåíèñ êîðòà, òåíèñ íà ìàñà, ñòðåëáà,  ñòðå÷èíã, áîäè áàëàíñ, áîäè êîìáàò, òàáàòà, äåíñ àåðîáèêà, âîäíà àåðîáèêà, ñòåï-àåðîáèêa, ïëàæåí âîëåéáîë, ïëàæåí ôóòáîë.Informatiile si fotografiile din prezentarea unitatilor de cazare au caracter informativ si sunt furnizate de catre partenerii nostri sau preluate de pe site-urile de prezentare ale acestora. Fotografiile prezentate pe site sunt generice si nu pot fi considerata contractuale, ele reprezentand doar efortul nostru de a imbunatatii calitatea informatiilor cu privire la conditiile unitatilor de cazare. Facem eforturi permanente pentru a pastra acuratetea si actualitatea informatiilor, insa nu garantam ca informatiile sunt complete, actualizate sau nu contin erori. Va recomandam sa consultati site-urile oficiale ale hotelurilor sau sa cereti informatii actualizate agentiei.

Politicile de la Hotel Õiëeaae Aeëeaae, Duni

Check-in Intrare la ora:
Check-out Plecare la ora:

Oferte disponibile de vacanta la Hotel Õiëeaae Aeëeaae, Duni

Hotel Õiëeaae Aeëeaae, Duni, oferte de litoral,

Hotel Õiëeaae Aeëeaae, Duni, oferte Cazare cu mic dejun

Hotel Õiëeaae Aeëeaae 4* Duni, Burgas, Bulgaria, litoral vara 2024, oferte de cazare, sejur si vacanta, Mic dejun, transport Autocar, Avion, Fara transport. Rezerva online prin Direct Booking

Rezerva online la Hotel Õiëeaae Aeëeaae 4* Duni, Bulgaria, litoral 2024, oferte de cazare, Mic dejun, oferte Autocar, Avion, Fara transport.

Intrebari frecvente
Care sunt modalitatile de plata pentru Hotel Õiëeaae Aeëeaae?

Puteti achita rezervarile dumneavoastra prin urmatoarele metode de plata: transfer bancar, online cu cardul sau numerar si cu cardul la sediile noastre din Bucuresti, Ploiesti, Cluj, Constanta si Suceava.

Despre Duni

Statiunea Duni - Дюни in bulgara - se afla la 12 km de Primorsko si 6 km de Sozopol, intr-un golf cu apa de mica adancime. Adapostita de pantele nordice ale muntelui Strandzhana, Duni este o statiune foarte populara, cu o fasie de plaja de 4,5 km. Zona golfului este cu adevarat pitoresca, un paradis pentru sport si relaxare la soare. Niciun alt loc din Bulgaria nu este atat de aproape de mare si atat de romantic Plaja statiunii este formata din trei zone separate - Peliocan, Marina si Panoram..... mai multe detalii despre Duni

Hoteluri recomandate

Hotel Marina Royal Palace Duni, Duni

Hotel Marina Royal Palace Duni    

   Scor 9.2 din 80 comentarii

Duni, Burgas, Bulgaria

 • Hotel cu piscina interioara  
 • Autocar (20.05 - 09.10.2024)
 • Avion (23.05 - 22.05.2025)
 • Fara transport

  Ultima rezervare: 01.05.2024

Hotel Pelican Duni Royal Resort, Duni

Hotel Pelican Duni Royal Resort    

   Scor 8.8 din 58 comentarii

Duni, Burgas, Bulgaria

 • Hotel cu piscina interioara  
 • Autocar (23.05 - 14.09.2024)
 • Avion (23.05 - 22.05.2025)
 • Fara transport

  Ultima rezervare: 19.05.2024

Hotel Marina Beach Duni, Duni

Hotel Marina Beach Duni    

   Scor 8.5 din 50 comentarii

Duni, Burgas, Bulgaria

 • Hotel cu piscina interioara  
 • Autocar (20.05 - 09.10.2024)
 • Avion (23.05 - 22.05.2025)
 • Fara transport

  Ultima rezervare: 07.05.2024

Holiday Village, Duni

Holiday Village    

   Scor 8.9 din 40 comentarii

Duni, Burgas, Bulgaria

 • Hotel cu piscina interioara  
 • Autocar (20.05 - 09.10.2024)
 • Avion (23.05 - 22.05.2025)
 • Fara transport

  Ultima rezervare: 09.05.2024

Belleville Hotel, Duni

Belleville Hotel    

   Scor 9 din 68 comentarii

Duni, Burgas, Bulgaria

 • Hotel cu Internet wireless  
 • Autocar (20.05 - 09.10.2024)
 • Avion (23.05 - 22.05.2025)
 • Fara transport

  Ultima rezervare: 18.05.2024

Guest House Krista, Duni

Guest House Krista

Duni, Burgas, Bulgaria

  • Autocar (20.05 - 14.09.2024)
  • Avion (21.04 - 20.04.2025)
  • Fara transport
  Hotel Gamartata, Duni

  Hotel Gamartata  

  Duni, Burgas, Bulgaria

  • Hotel cu Internet wireless  
  • Autocar (20.05 - 14.09.2024)
  • Avion (21.04 - 20.04.2025)
  • Fara transport
  Sveti Toma, Duni

  Sveti Toma

  Duni, Burgas, Bulgaria

   • Autocar (20.05 - 14.09.2024)
   • Avion (12.03 - 11.03.2025)
   • Fara transport
   Pelikan Hotel, Duni

   Pelikan Hotel

   Duni, Burgas, Bulgaria

   • Hotel cu All Inclusive  
   • Autocar (20.05 - 09.10.2024)
   • Avion (22.05 - 21.05.2025)
   • Fara transport